Chỉ dẫn địa lý/hợp đồng chuyển nhượng/Li-xăng


HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG, LI XĂNG Ở VIỆT NAM

I. Đăng ký chỉ dẫn địa lý:

1. Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word.doc ) ( pdf file )
2. Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;
3. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
4. Bản mô tả tính chất/chất lượng/danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất/chất lượng/danh tiếng đặc thù của sản phẩm (02 bản);
5. Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý (01 bản);
6. Mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý sẽ được sử dụng (kích thước không lớn hơn 8cmx8cm và không nhỏ hơn 2cmx2cm);
7. Công văn đề nghị Công ty WINCO tiến hành việc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

II. Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng, li xăng:

1.  Giấy uỷ quyền (01 bản); ( word.doc ) ( pdf file )
2.  02 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (Li-xăng) hoặc 02 bản sao có công chứng của Hợp đồng này;
3.  Bản gốc Văn bằng bảo hộ SC/GPHI/KDCN hoặc Giấy chứng nhận đăng ký NH của đối tượng chuyển nhượng (hoặc Li-xăng)
4.  Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của bên nhận chuyển nhượng;
5.  Công văn gửi công ty WINCO đề nghị tiến hành các công việc trên.    
 

Back to top