Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng


Hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
tại Cam-pu-chia

 

Tài liệu cần cung cấp: 

  1. Bản gốc (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 
  2. 01 bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng từ người chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng (như mẫu đính kèm); 
  3. Hai bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng (mẫu đính kèm); 
  4. Mẫu nhãn hiệu nếu là nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu hình.

Back to top