Đăng ký sửa đổi Tên/Địa chỉ


Hướng dẫn tiến hành sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Tài liệu cần cung cấp: 

  1. Bản gốc (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 

  2. Bản gốc "Bản tuyên thệ" được công chứng (như mẫu đính kèm); 
    ( word File ) ( pdf file )

  3. Bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng (như mẫu đính kèm).

Back to top