Đăng ký sửa đổi Tên/Địa chỉ


 

Hướng dẫn việc sửa đổi giấy chứng nhận
đăng ký nhãn hiệu tại Lào

    1. Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
    2. Bản gốc "Bản tuyên thệ" được công chứng (như mẫu đính kèm);
      ( Microsoft Word File ) ( pdf file )
    3. Bản gốc Giấy uỷ quyền (như mẫu đính kèm).

Back to top