Gia hạn và duy trì hiệu lực


Hướng dẫn việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Cam-pu-chia

Tài liệu cần cung cấp: 

  1. Bản gốc Giấy uỷ quyền được công chứng từ chủ sở hữu nhãn hiệu; ( word File ) ( pdf file )

  2. Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Thông tin chung: 

Theo quy định về nhãn hiệu tại Cam-pu-chia, trước khi tiến hành gia hạn (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau năm thứ 5 hoặc trong năm thứ 6 của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hoàn hoá, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp "Bản tuyên thệ về việc sử dụng Nhãn hiệu") đã được chứng thực nếu Nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia hoặc một "Bản tuyên thệ về việc không sử dụng Nhãn hiệu" nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng tại Cam-pu-chia. Nếu công việc nêu trên đã được tiến hành, chủ sở hữu Nhãn hiệu chỉ cần cung cấp bản gốc Bản tuyên thệ đó cùng với bản sao của (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu hình); 

Trong trường hợp Bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu chưa được chứng thực, chủ Nhãn hiệu cần phải cung cấp bản gốc (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bản tuyên thệ để được chứng thực và phải nộp lệ phí nộp muộn Bản tuyên thệ và sau đó Giấy chứng nhận mới được gia hạn; 

Nếu không nộp Bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị huỷ bỏ theo yêu cầu của một bên thứ ba.

Back to top