Phó Tổng Giám đốc

Luật sư.  Lê Xuân Hoàng

Luật sư. Lê Xuân Hoàng

Phó Tổng Giám đốc

 

Phòng khiếu nại :

Nhóm Thụ lý hồ sơ:

Nhóm điều tra thị trường:

Nhóm khiếu nại từ chối cấp Văn bằng và xử lý xâm phạm quyền: 

Phòng Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý: