Sáng chế/Giải pháp hữu ích


  HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC NỘP ĐƠN XIN CẤP
BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Các thông tin cần cung cấp
1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích;
3. Tên của sáng chế/giải pháp hữu ích;
4. Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên và nước ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên);
5. Số đơn quốc tế và số công bố đơn quốc tế (trong trường hợp là đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam).
Các tài liệu cần cung cấp
1. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm tên sáng chế/giải pháp hữu ích, phần mô tả, phần Yêu cầu bảo hộ và phần tóm tắt;
2. Hình vẽ minh hoạ (nếu có);
3. Giấy Uỷ Quyền bản gốc (không cần công chứng).( word File ) ( pdf file )
Bản sao Giấy Uỷ Quyền có thể được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn nhưng bản gốc cần phải được bổ sung trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nộp đơn tại Việt Nam. Trong trường hợp không có Giấy Uỷ Quyền tại thời điểm nộp đơn thì  phí nộp muộn tài liệu sẽ phát sinh.
4. Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nơi đơn ưu tiên được nộp (chỉ yêu cầu đối với đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris). Có thể bổ sung tài liệu này sau trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nộp đơn tại Việt Nam;
5.  Đối với các đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam thì ngoài các tài liệu nêu trên, cần phải cung cấp các tài liệu sau đây: Công bố đơn PCT, Báo cáo Xét nghiệm Sơ bộ Quốc tế (PCT/IPER/409) (nếu có), Thông báo về những thay đổi liên quan tới đơn (PCT/IB/306) (nếu có), Báo cáo Kết quả Tra cứu Quốc tế (PCT/ISA/210)... Ngoài ra, đối với loại đơn này, Giấy Uỷ Quyền có thể được bổ sung trong vòng 34 tháng tính từ ngày ưu tiên. Trong trường hợp việc gửi bản mô tả gây ra khó khăn, đề nghị cung cấp sớm số đơn hoặc số công bố đơn PCT để chúng tôi tiến hành tải bản mô tả từ cơ sở dữ liệu của WIPO.
Các thông tin chung
1.  Thời hạn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris cho đơn sáng chế/giải pháp hữu ích là 12 tháng tính từ ngày ưu tiên;
2. Thời hạn để đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam là 31 tháng tính từ ngày ưu tiên;
3. Trong những trường hợp cần thiết, Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam có thể yêu cầu bổ sung Giấy xác nhận việc chuyển nhượng và bản dịch tiếng Việt của tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên;
4. Thời hạn để nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung là 42 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế) hoặc 36 tháng (đối với đơn xin cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích) tính từ ngày ưu tiên sớm nhất;
5. Thời hạn cho việc xét nghiệm hình thức của đơn là 01 tháng tính từ ngày nộp đơn và thời hạn cho việc xét nghiệm nội dung là 18 tháng tính từ ngày Công bố đơn (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp trước ngày Công bố đơn)  hoặc tính từ ngày nộp yêu cầu xét nghiệm nội dung (nếu yêu cầu xét nghiệm nội dung đó được nộp sau ngày Công bố đơn);
6. Đơn đăng ký sáng chế hợp lệ được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn (nếu đơn không có ngày ưu tiên), hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn. Do đó, để cho quá trình xét nghiệm nội dung đơn được rút ngắn, nên nộp yêu cầu công bố đơn sớm;
7. Thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền sáng chế là 20 năm và của Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ. Các Bằng độc quyền này có hiệu lực kể từ ngày cấp;
8. Chỉ phải nộp phí duy trì hiệu lực sau khi Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp. 

Back to top