subvisual

Văn bản pháp luật

Văn bản luật

Luật số 36/2009/qh12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 5 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ 

Luật Sở hữu Trí tuệ 2005 

Bộ luật Dân sự
    Chương I – Phần 6.

Bộ luật Hình sự

Văn bản dưới luật