Kế hoạch 83/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày cập nhật: 26/08/2020 lúc 3:50:30

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 83/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của
Chính phủ trong những năm qua. Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Việt Nam đã có những bước cải thiện nhanh, vững chắc, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, được doanh nghiệp và người dân ghi nhận. Năm 2019, hầu hết các chỉ số xếp hạng của Việt Nam được cải thiện. Chỉ số Năng
lực cạnh tranh quốc gia tăng 10 bậc; Chỉ số Môi trường kinh doanh tăng 1,2 điểm; Chỉ số Năng lực cạnh tranh ngành du lịch tăng 4 bậc. Tuy nhiên, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta còn ở thứ hạng trung bình trong nhóm ASEAN. Chỉ số Môi trường Kinh doanh năm 2019 mặc dù tăng điểm nhưng giảm 01 bậc so với năm 2018, xếp thứ 70. Điều đó đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ để đạt mục tiêu trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN.

Thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, kết nối việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần của các Nghị quyết số 19/NQ-CP02/NQ-CP với việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thành phố Hà Nội được Chính phủ ghi nhận là địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết; đã đạt được kết quả tích cực, đóng góp vào kết quả chung của cả nước. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của Thành phố vẫn còn một số hạn chế. Một sốchỉ số thành phần, một số chỉ tiêu trong chỉ số PCI vẫn xếp hạng thấp, giảm hạng.

Trước yêu cầu tiếp tục phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với dịch Covid-19, UBND Thành phố ban hành Kếhoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ như sau:

I. Mục tiêu và các chỉ tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố

1. Mục tiêu

– Triển khai hiệu quả Nghị quyết số02/NQ-CP của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế: Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới (WB); Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF); Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Tổ chức shữu trí tuệ thế giới (WIPO); Chỉ số Hiệu quả logistics của WB; Chỉ số Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc (UN). Chuẩn bị sẵn sàng để đạt kết quả tốt nhất khi Ngân hàng Thế giới lựa chọn thành phố Hà Nội cùng là đại diện để khảo sát, đánh giá Chỉ sMôi trường kinh doanh của Việt Nam.

– Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để ứng phó với dịch Covid-19.

– Tạo động lực để tăng cường thu hút đầu tư, cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

– Phấn đấu năm 2020, các chỉ tiêu vềMôi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019.

– Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

– Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị…

– Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%.

– Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn.

– Duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày.

– Phấn đấu 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4. Phấn đấu ít nhất 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

– 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện… bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các đơn vị

 1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung cho tất cả các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

a) Triển khai các biện pháp, giải pháp để duy trì Chỉ sPCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Các đơn vị sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát, chủ động trin khai các nhiệm vụ, giải pháp phát huy để các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu của Chỉ sPCI đạt kết quả tt, khc phục các chỉ sthành phần, chỉ tiêu còn xếp hạng thp.

b) Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, đến các đơn vị thuộc Thành ph; nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành, các cấp về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gkhó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng phó vi dịch Covid-19

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

– Tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình; chủ động trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 với tinh thần kiên định và phát huy cao nhất phương châm của Thành phố trong nhiều năm qua là “Xây dựng chính quyền phục vụ – Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

– Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về vai trò, ý nghĩa, các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI; về các chỉ tiêu, chỉ số thành phn của Chỉ số PCI. Tập trung cải thiện 25/128 chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI.

c) Cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nưc

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã:

– Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC.

– Đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

– Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch.

– Chú trọng trao đi thông tin giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; giữa các phòng ban trong nội bộ cơ quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quá trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước.

– Duy trì, nâng cấp, mở rộng các Trang/Cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công
nghệ dùng chung. Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xây dựng các tài liệu trực tuyến giúp người dân nâng cao nhận thức, tham gia chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

d) Công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp.

Tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đt, quy hoạch ngành, kế hoạch phát trin kinh tế– xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị…

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

a) Về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đi mới sáng tạo; thúc đy thu hút đu tư

(1) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

– Chủ trì tham mưu, triển khai các giải pháp để duy trì và phát huy kết quả Chỉ sDịch vụ htrợ doanh nghiệp, cải thiện Chỉ số Gia nhập thị trường trong Bộ Chỉ số PCI.

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu triển khai hiệu quả cải thiện Chỉ tiêu về Khởi sự kinh doanh, Chỉ tiêu về Bảo vệ nhà đầu tư trong Bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân
hàng Thế giới.

– Tích cực hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp: phí công bố doanh nghiệp, dấu pháp nhân, chuyển phát nhanh theo yêu cầu; hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giám đốc điều hành, các hộ kinh doanh cá thể; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (start up). Tiếp tục chủ động phát triển các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

– Phấn đấu giữ vững tỷ lệ 100% tổng sốhồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng, đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định; 100% TTHC thực hiện dịch
vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4; 30% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; 50% số TTHC có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích.

– Chủ động đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính,
không phù hợp nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường.

– Chủ trì tham mưu xây dựng Đán Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

– Đy mạnh thu hút các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón làn sóng chuyn hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc. Tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA. Xây dựng Kế hoạch thu hút FDI trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/201 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

(2) Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

– Tham mưu UBND Thành phố triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

– Tiếp tục vận hành hiệu quả “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đi mới sáng tạo Hà Nội” (Vườn ươm) thông qua các hoạt động ươm tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư cho các dự án khởi nghiệp.

– Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động của “Cổng thông tin Hệ sinh thái Khởi nghiệp thành phHà Nội” –
StartupCity.vn,
Cổng thông tin doanh nghiệp, Trang thông tin điện tử Công nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ thông tin Hà Nội.

(3) Giao Cục Thuế Hà Nội:

– Chủ động tham gia với Bộ Tài chính – cơ quan chủ trì tham mưu sửa đổi Nghị định số139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài theo hướng lùi thời hạn khai, nộp thuếmôn bài vào ngày 30 tháng 01 của năm kế tiếp; giám sát việc thực thi quy định đối với thủ tục đặt in/ tự in hóa đơn và thông báo phát hành đảm bảo đúng thời hạn 04 ngày theo quy định; đối với thủ tục mua hóa đơn phải đảm bảo thực hiện ngay trong ngày; đy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tửkhi bán hàng, cung ứng dịch vụ.

b) Giảm thời gian, chi phí thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tiếp cận điện năng,…

(1)Giao Cục Thuế Hà Nội:

– Triển khai tốt các Đán cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong kê khai – nộp – hoàn thuếđiện tử, biên lai – hóa đơn điện tử, lệ phí trước bạ điện tử… Tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh đúng lộ trình. Đxuất, trin khai thí đim việc mở rộng và tổ chức hình thức thu điện tử, không dùng tiền mặt như: máy POS, E-banking, ví điện tử… đối với các khoản thu từ các cá nhân.

– Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp thuế; miễn – giảm thuế, hoàn thuế,… theo quy định của pháp luật và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

– Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm đtạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật.

(2) Giao Bảo hiểm xã hội thành phHà Nội:

– Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Thành phố, các Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước thực hiện kết nối dữ liệu tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

– Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng hướng dẫn liên ngành về việc về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đi với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

(3) Giao Cục Hải quan Hà Nội:

– Thực hiện miễn thuế nhập khẩu trong thông quan đối với các hàng hóa phục vụ, phòng chống dịch Covid-19 theo danh mục tại Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ Tài chính.

– Áp dụng phương thức, quản lý hải quan hiện đại: Tập trung xử lý các thủ tục hải quan còn nhiều bất cập theo hướng thay đổi phương thức quản lý, hiện đại hóa, giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa (cơ chế Một cửa quc gia; Quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng Hàng không; Quản lý rủi ro và phân luồng hàng hóa,…). Đẩy mạnh giải quyết thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến.

– Tham mưu các giải pháp về bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Xây dựng hệ thống hỗ trợ thông tin, chăm sóc khách hàng; kết nối, tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của Doanh nghiệp. Không tổ chức kim tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời không đdoanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật.

(4) Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Công Thương, Tng công ty Điện lực Hà Nội (EVN), Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghệ và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã: Triển khai hiệu Quyết định số2280/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND Thành phố về việc liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công khai hóa quy trình, thủ tục tiếp cận điện năng. Phấn đấu thời gian giải quyết dưới 5 ngày đối với những thủ tục thuộc trách nhiệm ngành điện. Xây dựng Đán tổng thể Độ tin cậy cung cấp điện chuẩn bị phục vụ đánh giá Chỉ sốMôi trường kinh doanh (DoingBusiness). Cung cấp 100% dịch vụ điện trên Cổng thông tin Quốc gia. Thực hiện mục tiêu “số hóa các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng” để “điện tử hóa toàn bộ giao dịch giữa EVNHANOI và khách hàng”.

(5) Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

– Chủ trì tham mưu, là đầu mối theo dõi, tổng hp báo cáo và triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số Tính minh bạch trong Bộ Chỉ số PCI của VCCI.

– Tham mưu với UBND Thành phố đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4. Phấn đấu ít nhất 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tham mưu triển khai chính quyền điện tử sau khi được Thành phố phê duyệt. Xây dựng và
đưa vào khai thác sử dụng một số thành phần cơ bản của h
thống Giao thông thông minh và Du lịch thông minh. Nghiên cứu triển khai một số thành phần cơ bản của hệ thống Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, quản lý điện năng thông minh, quản lý môi trường thông minh,…

– Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông và thông tin điện tử. Đy mạnh công tác tuyên truyền, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, chủ trương chính sách của Thành phố và các thông tin hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội.

(6) Giao Văn phòng UBND Thành phố: Chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để phát huy kết quả Chỉ số “Chi phí thời gian” trong Bộ Chỉ số PCI.

(7) Giao Sở Nội vụ:

– Chủ trì, đầu mối theo dõi và đẩy mạnh triển khai các giải pháp để nâng hạng Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” trong Bộ Chỉ số PCI.

– Tham mưu các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức; bồi dưỡng về đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, chuyên môn nghiệp vụ…Chủ trì cải thiện các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI.

c) Về việc tiếp cận các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: đất đai, vn, lao động, công nghệ; tiếp cận thị trường

(1) Giao Sở Tài chính tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách tài khóa của Trung ương trên địa bàn, nhất là gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản
xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

(2) Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các t
chức tín dụng trên địa bàn Thành ph:

– Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ tiêu Tiếp cận tín dụng trong Bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

– Thực hiện tốt các chính sách tiền tệ của Trung ương trên địa bàn, nhất là gói hỗ trợ tín dụng ngân hàng 250 nghìn tỷ đồng và việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (dịch vụ Mobile Money). Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, n định mặt bằng lãi suất.

– Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công. Khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sử
dụng các biện pháp thanh toán trực tuyến để hạn chế sử dụng tiền mặt, cắt giảm các thủ tục không cần thiết đ
hạn chế khách hàng phải đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch.

– Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưng của khách hàng vay vốn do dịch Covid-19 để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ; cho vay mới đối với khách hàng để ổn định sản xuất kinh doanh theo quy định. Kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

(3) Giao Sở Công thương:

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu triển khai hiệu quả cải thiện Chỉ tiêu về Tiếp cận điện năng trong Bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

– Tham mưu và thực hiện các giải pháp kích cầu thị trường trong nước, phát triển thương mại điện tử, tìm kiếm thị trường thay thế nguồn cung cho đầu vào sản xuất của các ngành bị ảnh hưởng bởi Covid-19, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khu. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp từng bước tạo ra sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

– Tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng các công trình điện trọng điểm. Tăng cưng các biện pháp nhằm đảm bảo
cung cấp đ
iện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, sử dụng điện với chất lượng cao, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

(4) Giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố:

Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế liên quan đến xuất khẩu; tập trung vào các sản phẩm xuất khẩu chính, có tiềm năng của Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện là đầu vào sản xuất để thay thế trong trường hợp nguồn cung bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

(5) Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc:

– Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch đô thị vệ tinh, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để
phát triển đô thị theo đúng quy định của pháp luật. Sớm hoàn thành phê duyệt các: Quy hoạch phân khu đô thị khu vực nội đô lịch sử, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống; Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố…

– Tập trung đẩy mạnh công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị nhằm phkín quy hoạch chi tiết vào năm 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019.

– Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch các khu chung cư cũ, nhà ở xã hội tập trung. Phấn đấu trong năm 2020 hoàn thành phê duyệt xong toàn bộ quy hoạch và dự án các khu chung cư cũ, nhà ở xã hội tập trung, làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.

– Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về quy hoạch của thành phố Hà Nội, tiến tới thực hiện việc tra cứu thông tin quy hoạch miễn phí cho người dân.

(6) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai trong Bộ Chỉ số PCI.

– Thực hiện công khai thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận các thông tin về sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp cận đất đai.

– Tiếp tục rà soát, thực hiện quyết liệt để cơ bản hoàn thành 100% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo.

– Hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống hồ sơ địa chính tổng thể và dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

(7) Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Công an Thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường tham
mưu triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ tiêu cấp phép xây dựng
trong Bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới; chỉ đạo của UBND
Thành phố tại văn bản số 2238/
UBND-ĐT ngày 22/5/2018 về thực
hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên
quan (theo cách tiếp cận của Ngân hàng Thế giới). Hoàn thành triển khai dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với toàn bộ các thủ tục cấp phép xây dựng. Thực
hiện giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng trong thời gian 10 ngày (theo quy định
của Luật Xây dựng là 30 ngày).

(8) Công an Thành ph:

Đảm bảo giải quyết đúng hạn, trước hạn đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Xuất nhập cảnh; Phòng cháy chữa cháy; Con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và vũ khí – vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đề xuất Bộ Công an duyệt phân cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cho Công an cấp huyện; Báo cáo Bộ
Công an kiến nghị Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan sửa đổi,
bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy chữa cháy. Triển khai thử nghiệm, chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy.

(9) Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất:

– Tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồsơ đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp. Hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu vềcác thủ tục đăng ký đầu tư và kinh doanh theo quy định; Thực hiện dịch vụ công cấp độ 3, 4 đối với 20 thủ tục hành chính về lĩnh vực đăng
ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không phải xin chủ trương đầu tư nhằm giúp doanh
nghiệp giảm chi phí gia nhập thị trường.

– Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch xây dựng phát triển các khu công nghiệp (KCN), ngành nghề thu hút đầu tư, các thông tin về đơn giá thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng, phí dịch vụ cũng như các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại các KCN.

– Đôn đốc các chđầu tư Khu công nghiệp Quang Minh I, Khu công viên công nghệ thông tin,
Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Khu công nghiệp
sạch Sóc Sơn hoàn thiện hạ tầng và duy tu bảo dưỡng, đáp ứng yêu cầu của các
nhà đầu tư thứ phát. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, chuẩn bị dự án hạ tầng KCN Đông
Anh, KCN Bắc Thường Tín. Phổ biến hướng dẫn quy định của pháp luật về thương mại,
lao động, xuất nhập khẩu, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm cho các doanh
nghiệp.

(10) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Rà soát các thủ tục, đề xuất phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện thành lập, hoạt động đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. Tăng cường quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình lập, hoạt động của các
cơ sở giáo dục ngoài công lập

– Chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phốtiếp tục triển khai các giải pháp đtiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục với mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao trình độ giáo viên Tiếng Anh và giáo viên dạy các môn khoa học bằng Tiếng Anh, hướng tới trao đổi giáo viên các cấp trong khối các nước ASEAN và các nước trên thế giới.

– Thúc đẩy hình thành và và phát triển hệ thống chuyển đổi tín chỉ giữa Việt Nam và các quốc gia; tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục song phương, đa phương và công nhận bằng cấp với các nước trong khu vực và trên thế giới.

– Tăng cường các hoạt động quảng bá giáo dục Hà Nội ra nước ngoài thông qua trin lãm giáo dục,
trao đổi đoàn, kết nghĩa giữa cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam với cơ sở giáo dục nước ngoài.

(11) Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Chủ trì tham mưu các giải pháp tiếp tục phát huy kết quả Chỉ số Đào tạo lao động trong Bộ Chỉ số PCI.

– Xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025 trình UBND Thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện.

– Rà soát ngay tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân công do lao động tại các quốc gia có dịch Covid- 19 chưa quay trở lại làm việc. Tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiếu hụt tình
trạng lao động; định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp bị nghỉ việc, mất việc làm do ảnh hư
ng của dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống Sàn giao dịch việc làm chính, tại 08 Sàn, 12 Điểm giao dịch việc làm. Hỗ trợ người lao động có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

– Thực hiện đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện xây dựng và phát triển mô hình đào tạo gắn với giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát trin nguồn lao động có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng nghề đáp ứng ngay quá trình sản xuất của đơn vị sử dụng lao động.

– Tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở dạy nghề trên toàn Thành phố nhằm tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

– Đẩy mạnh liên doanh, liên kết thực hiện nhận chuyển giao công nghệ, phương thức đào tạo, chương trình, giáo dục đào tạo từ các nước có nền giáo dục hiện đại, tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới.

(12) Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

– Hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ.

– Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát trin tài sản trí tuệ; đăng ký chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa.

– Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế để giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

(13) Giao Sở Ngoại vụ:

Tiếp tục phát huy mối quan hệ với các đối tác quốc tế để thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch. Chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động gắn với các sự kiện Năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Tham mưu tổ chức “Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN lần thứ 8”.

d) Rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản; Bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

(1) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế Thành phố, Sở Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ tiêu Đăng ký tài sản trong Bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới.

(2) Giao Thanh tra Thành ph:

– Tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chủ trì tham mưu giải pháp đế cải thiện, nâng hạng Chỉ số Chi phí không chính thức trong Bộ Chỉ số PCI.

– Chủ động, tổ chức nhiệm vụ xác minh, báo cáo các vụ khiếu nại, tố cáo được UBND Thành phốgiao, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định (phn đấu đạt tỷ lệ trên 90%). Tập trung đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo (phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85%). Tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các hoạt động giải quyết công việc của cơ quan, tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như: tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng,..

(3) Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan Tư pháp: Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp.

(4) Giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, phi hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Ngành nghề:

– Chủ trì theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ s“Cạnh tranh bình đẳng” trong Bộ Chỉ số PCI.

– Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách của Trung ương, Thành phố liên quan đến doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Thành phố, các quy hoạch, kế hoạch của Thành phố. Là đầu mối tiếp nhận thông
tin, kiến nghị của doanh nghiệp, báo cáo lãnh đạo
UBND Thành phố đgiải đáp, xử lý và tháo gỡ cho doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý tng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất
của doanh nghiệp gửi về Sở K
ế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

e) Giải quyết tranh chấp hợp đồng, tranh chấp phá sản doanh nghiệp và thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp.

Giao Sở Tư pháp:

– Chủ trì tham mưu, theo dõi và triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ s“Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” trong Bộ Chỉ số PCI.

– Chủ trì tham mưu nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ, kịp thời, phù hp thực tế và có tính khả thi; trin khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kịp thời xử lý đúng quy định đối với hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; đảm bảo các tranh chấp hợp đồng và phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định.

– Chủ trì, phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật. Chủ trì tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân Thành phố và UBND Thành phố trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân các cấp phục vụ quá trình giải quyết các vụ án.

– Tăng cường vai trò của các Trung tâm tư vấn pháp luật, đội ngũ Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, chú trọng tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trin khai và tổ chức thực hiện Kếhoạch này. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI.

2. Chế độ báo cáo: Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 các tháng cuối quý), và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 12, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của Thành phố và chương trình hành động của ngành, địa phương báo cáo UBND
Thành phố (gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đ
tng hợp). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tại Kế hoạch, báo cáo UBND Thành phố.

3. UBND Thành phố đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hợp tác, tăng cường trao đổi, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch, cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô./.

                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                 CHỦ TỊCH

                                                           Nguyễn Đức Chung


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
– BCĐ Đổi mới và phát triển DN; (để báo cáo)
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
– Viện Quản lý kinh tế TW; (để báo cáo)
– Phòng TM&CN Việt Nam; (để báo cáo)
– TT TU, TT HĐND TP; (để báo cáo)
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các PCT
UBND Thành phố;
– Các sở, ban, ngành;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Các hiệp hội: DNHN, DNNVVHN; (Giao Sở KHĐT gửi)
– VPUB: CVP, các PCVP, TH, TKBT, các P.CV;
– Lưu: VT, KH&ĐT(02), KT.

 


 

1 Số liệu VCCI công bố ngày 28/3/2019.

2 Khi dân số của Việt Nam đạt trên 100 triệu người, Ngân
hàng Th
ế giới (WB) sẽ lựa chọn thành phố Hà Nội và thành ph HChí Minh là hai
thành phố đại diện cho Việt Nam đ
khảo sát (hiện tại, chỉ khảo sát tại thành phố Hồ
Chí Minh).

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÔNG TY LUẬT WINCO, WINLAW, WINCOLAW

RELATED ARTICLES: