Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính

Ngày cập nhật: 05/04/2024 lúc 11:42:53

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính

 

Hiện nay, khi nhận được đơn khởi kiện hành chính Tòa án cần làm Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính  theo quy định. Vậy Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính  được làm như thế nào? Dưới đây là thông tin chi tiết về nội dung này

  1. Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính là gì?

Khởi kiện vụ án hành chính dược hiểu  là việc cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước, theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính yêu cầu tòa án giải quyết vụ án hành chính để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỉ luật buộc thôi việc… theo quy định

Căn cứ tại Khoản 8 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định: Người có quyền khởi kiện bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính. Người khởi kiện là “cá nhân, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri.”

Người bị kiện là “cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện.”

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính là mẫu với cac nội dung và thông tin của các cơ quan có thẩm quyền đề ra đối với các trường hợp đã xem xét đơn khởi kiện hành chính và xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính để tiến hành các thủ tục khởi kiện tiếp theo, theo quy định của pháp luật

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính là mẫu để xác nhận việc đã nhận đơn khởi kiện hành chính của các cơ quan tổ chức khởi kiện hành chính trong các trường hợp khác nhau để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại bởi các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỉ luật buộc thôi việc và để tiến hành các thủ tục liên quan.

  1. Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính:

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày…… tháng …… năm……

TÒA ÁN NHÂN DÂN……(1)

 Số: …../….. (2)/GXN-TA

GIẤY XÁC NHẬN

ĐÃ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

 Kính gửi:(3)……

Địa chỉ: (4)……

Tòa án nhân dân……… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày…. tháng ….. năm…….. của ………..(5)

nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) ngày…. tháng….. năm ……….

Về yêu cầu Tòa án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện) ……

Tòa án nhân dân……………… sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Nơi nhận:

– Người khởi kiện;

– Lưu hồ sơ vụ án.

CHÁNH ÁN(6)

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  1. Hướng dẫn làm Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính:

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02-HC:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số, năm ban hành giấy xác nhận (ví dụ: số 20/2017/GXN-TA).

(3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5) Nếu là cá nhân thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) Trường hợp Chánh án phân công người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh, ký thừa ủy quyền thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

  1. Trình tự và thủ tục khởi kiện hành chính:

4.1 Hồ sơ khởi kiên hành chính:

– Đơn khởi kiện (theo mẫu) quy định của pháp luật hiện hành

– Các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện;

– Bản chính quyết định hành chính hoặc chứng cứ chứng minh về hành vi hành chính bị khiếu kiện và tất cả các quyết định có liên quan;

–  Bản chính Quyết định giải quyết khiếu nại hoặc chứng cứ chứng minh việc đã khiếu nại (nếu có);

–  Đối với việc khiếu nại Quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức bắt buộc phải có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc người đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đó.

– Giấy uỷ quyền (nếu người khởi kiện cử người đại diện).

– Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân (có thị thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ bản chính, bản sao).

–  Người khởi kiện phải nộp 01 bộ hồ sơ khởi kiện để Tòa án thông báo việc khiếu kiện cho người bị kiện.

Theo đó để khởi kiện vụ án hành chính cần có các hồ sơ đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh theo các trình tự và thủ tục do pháp luật đề ra

4.2. Xác định người bị khởi kiện hành chính:

Người bị kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bị khởi kiện. Tuy nhiên để xác định đúng người bị kiện khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan, tổ chức thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ việc đó.

4.3. Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính:

Có 03 trường hợp:

– 01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

– 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

– Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Lưu ý: Trường hợp đầu tiên không cần qua thủ tục giải quyết khiếu nại và không phụ thuộc vào thời gian giải quyết khiếu nại.

4.4. Thủ tục khởi kiện vụ án hành chính:

Bước 1:  Soạn thảo Đơn khởi kiện

Đơn khởi kiện vụ án hành chính phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 118 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Lưu ý: Người khởi kiện là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì đơn khởi kiện do người đại diện theo pháp luật của những người này ký tên hoặc điểm chỉ. Kèm theo đơn khởi kiện phải có các tài liệu chứng minh cho yêu cầu của người khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.

Bước 2: Gửi đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền

Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo đến Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây: Nộp trực tiếp tại Toà án và Gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Lưu ý: Nếu nộp trực tiếp thì phải liên hệ trước với Tòa án để biết lịch nhận Đơn khởi kiện hành chính cụ thể. Nếu nộp qua đường bưu điện thì phải ghi rõ nội dung gửi là Đơn khởi kiện về việc gì và lưu giữ biên lai gửi Đơn khởi kiện theo quy định

Bước 3: Nộp tạm ứng án phí

Về việc nộp án phí thì Người khởi kiện phải nộp số tiền nộp tạm ứng án phí trong thời hạn 10 ngày làm việc, và thời gian được tính kể từ ngày nhận được thông báo nộp tạm ứng án phí của Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật

Bước 4:  Thời hạn giải quyết

Từ 04 tháng đến 08 tháng

Trên đây là thông tin chúng tôi cung cấp về nội dung Mẫu số 02-HC: Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính chi tiết nhất  và các thông tin pháp lý liên quan Mẫu số 02-HC: Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý: Luật Tố Tụng hành chính 2015.

 

 

 

 

RELATED ARTICLES: