Quyết định 1112/QĐ-BCĐĐMG năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành

Ngày cập nhật: 28/08/2020 lúc 9:32:38

BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÁ GIÁ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1112/QĐ-BCĐĐMG

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ GIÚP VIỆC ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BCĐĐMG ngày 16/3/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc thành lập Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 810/QĐ-BCĐĐMG ngày 03/10/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

Căn cứ văn bản cử cán bộ tham gia Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng của các Bộ, ngành và địa phương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) như sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh, nguyên Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng thôi giữ chức vụ Tổ trưởng và dừng tham gia Tổ Giúp việc.

2. Bổ sung ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tếxây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng Tổ Giúp việc.

3. Điều chỉnh, bổ sung một số thành viên Tổ Giúp việc tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Danh sách các thành viên Tổ Giúp việc tại Điều 1 thay thế danh sách các thành viên Tổ Giúp việc tại Quyết định số 810/QĐ-BCĐĐMG ngày 03/10/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có đại diện là thành viên và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án (để b/c);
– Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án (để biết);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng (để thực hiện);
– Lưu: VP, Cục KTXD.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG


Lê Quang Hùng

DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-BCĐĐMG ngày 20/8/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án)

1. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;

2. Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Tổ phó;

3. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

4. Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

5. Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Đình Hậu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ – Thành viên;

7. Ông Lê Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương – Thành viên;

9. Ông Đỗ Ngọc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

10. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính – Thành viên;

11. Ông Dương Tiến Chung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

13. Ông Phạm Hồng Quế, Phó Cục trưởng Cục H02, Bộ Công An – Thành viên;

14. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

15. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

16. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng – Thành viên;

17. Ông Ngô Xuân Quang, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng – Thành viên;

18. Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Thành viên;

19. Ông Trịnh Quốc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Xây dựng – Thành viên;

20. Bà Phạm Thị Hồng My, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

21. Ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên – Thành viên;

22. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội – Thành viên;

23. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

24. Ông Nguyễn Tấn Vinh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

25. Ông Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

26. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Pháp luật kinh tế ngành, Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;

27. Ông Nguyễn Văn Dương, Chánh Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

28. Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

29. Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức và Đơn giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

30. Ông Vũ Quốc Trọng, Phó trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

31. Ông Đặng Hoài Nam, Phó trưởng phòng Định mức và Đơn giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

32. Ông Đỗ Đức Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

33. Ông Lưu Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông – Thành viên;

34. Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội – Thành viên;

35. Ông Nguyễn Tráng, Phó trưởng phòng Thẩm định, Cục Doanh trại/ Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

36. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Thẩm định, Cục doanh trại/ Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

37. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

38. Bà Trần Ngọc Diệp, Chuyên viên Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải – Thành viên;

39. Ông Phạm Ngọc Thương, Chuyên viên Phòng Chế độ – Dự toán, Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Thành viên;

40. Bà Trần Thu Hạnh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương – Thành viên;

41. Ông Phan Minh Trí, Chuyên viên Phòng Kinh tếxây dựng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

42. Ông Bùi Thái Bình, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

43. Bà Lê Thị Quỳnh, Kế toán trưởng, Cục Kinh tếxây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

44. Ông Phùng Hưng, Chuyên viên Văn phòng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

45. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Định mức và Đơn giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

46. Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Định mức và Đơn giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

47. Bà Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên phòng Định mức và Đơn giá xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

48. Ông Đặng Thế Hiến, Chuyên viên phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

49. Ông Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

50. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

51. Bà Ngô Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

52. Bà Trần Thị Mỹ Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

53. Bà Bùi Ngọc Lan, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

54. Bà Nguyễn Thị Minh Tiệp, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

55. Ông Phạm Vũ Hoàng, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

56. Bà Vũ Quỳnh Ngân, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

57. Ông Đặng Anh Tuấn, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

58. Bà Nguyễn Bích Hạnh, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

59. Bà Nguyễn Thị Lệ Dung, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

60. Bà Hà Phương Anh, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

61. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Trung tâm Tư vấn Kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

62. Ông Phạm Huy Cường, Trưởng Phòng Nghiên cứu Giá và thị trường xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

63. Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Nghiên cứu Chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

64. Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng Phòng Nghiên cứu Kinh tế hạ tầng kỹ thuật, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

65. Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Đô thị, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên.

(Danh sách này gồm có 65 người)./.

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÔNG TY LUẬT WINCO, WINLAW, WINCOLAW

RELATED ARTICLES: