Quyết định 2029/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày cập nhật: 20/10/2020 lúc 9:06:24

BỘ TƯ PHÁP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2029/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG BỔ SUNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 106/2020/QH14 ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Chương
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg  ngày 11/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng
luật, pháp lệnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị
quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Quyết định số2410/QĐ-BTP ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3
và Điều 4 của Quyết định số 449/QĐ-BTP ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Cục CNTT (để đăng trên Cổng TTĐT);
– Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

BẢN PHÂN CÔNG BỔ SUNG THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2029 /QĐ-BTP ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp)

I. ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT

TÊN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Đề nghị xây dựng Luật Lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm
định

2.

Đề nghị xây dựng Luật Thống kê sửa
đổi (sửa đổi Phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch Đầu tư

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

3.

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng pháo

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

4.

Đề nghị
xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Đề nghị
xây dựng Nghị định về cảnh sát khu vực

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Đề nghị
xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2009/NĐ-CP
ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị,
kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh
sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức
có liên quan

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng
hóa

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Khoa học và Công nghệ

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

 

8.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định
cách xác định hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công Thương

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

 

9.

Đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí hành chính

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Đề nghị xây dựng Nghị định về quản
lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

11.

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của
Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công Thương

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

12.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ CVĐCXDPL,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

13.

Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính
phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

14.

Đề nghị xây dựng Nghị định quy định
về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực
ngân hàng

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

15.

Đề nghị xây dựng Nghị định về
Quy chế lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Ngoại giao

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ
PLHSHC, Cục KTVBQPPL

Đã thẩm định

II. DỰ ÁN, DỰ
THẢO LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, THAM GIA

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

1.

Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Giao thông vận tải

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Luật điện ảnh (sửa đổi)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

3.

Luật Thanh tra (sửa đổi)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

4.

Luật Cảnh sát cơ động

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Công đoàn

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Tổng
liên đoàn lao động Việt Nam

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

6.

Luật Bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đường bộ

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Giao thông vận tải

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ
an ninh, trật tự ở cơ sở

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

8.

Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

9.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài nguyên và Môi trường

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLQT, Cục KTVB,
Cục QLXLVPHC

Đã thẩm định

10.

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với
cách mạng

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

11.

Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi
thời gian triển khai cấp Căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước
công dân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

12.

Nghị quyết của Quốc hội về lùi
thời điểm thực hiện ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo
quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

13.

Nghị quyết của Quốc hội về tiếp
tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về
phòng, chống xâm hại trẻ em

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

14.

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quân hàm cao nhất của
sĩ quan là cấp tướng của đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Quốc phòng

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

15.

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn
phòng QH

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

16.

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể
cơ quan điều tra hình sự trong quân đội nhân dân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Quốc phòng

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL,Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

17.

Nghị quyết của Quốc hội về miễn
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước
để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

18.

Nghị quyết của
Quốc hội về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh vào hoạt động kinh tế và
tích tụ, tập trung đất đai

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

19.

Nghị quyết của Quốc hội về thí
điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố
Hà Nội

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

20.

Nghị
quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

21.

Nghị
quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối
với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ
trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

22.

Nghị
quyết của
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

23.

Nghị quyết của
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều
chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

24.

Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ
Quốc hội về bổ sung Danh mục hàng dự trữ Quốc gia

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

25.

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ
Quốc hội ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi
thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

26.

Nghị quyết của
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù của Thừa Thiên Huế 

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

27.

Nghị quyết của Quốc hội về công
nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các
nước thành viên Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVIPA)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ
PLHSHC, Cục KTVB

Đã
thẩm định

III. NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị
định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về chính sách tinh giản biên chế

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

2.

Nghị định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP về số lượng Phó Chủ tịch
UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động,
cách chức thành viên UBND

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Nghị định của Chính phủ quy
định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết
ngày 31 tháng 12 năm 2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển
công nghiệp hỗ trợ

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công thương

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa
học và công nghệ quốc gia

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Khoa học và công nghệ

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Nghị
định của Chính phủ về thu tiền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá,
chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Thông tin và truyền thông

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

7.

Nghị định gia
hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm
định

8.

Nghị
định của Chính phủ thay thế Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/3/2013 quy định
tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ
trong lực lượng Công an nhân dân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Công an

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

9.

Nghị định về chuyển đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

10.

Nghị định quy định về phối hợp,
liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình việc
sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội, sử dụng hóa đơn đặt in, tự
in

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

11.

Nghị định về thành lập, tổ chức
và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về
kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

 

13.

Nghị định thay thế Nghị định số
101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

14.

Nghị định về chế độ quản lý tài
chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm
định

15.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó
và bóng đá quốc tế

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

16.

Nghị
định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu
ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt
Nam- Liên minh Châu Âu (EVFTA);

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ
PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

17.

Nghị
định quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu Âu

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ
PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

18.

Nghị
định hướng dẫn quy định của Hiệp định EVFTA về đầu thầu

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và đầu tư

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ
PLHSHC, Cục KTVB

 

19.

Nghị định của Chính phủ quy định
về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua
thương mại điện tử

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ
PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ về chế độ quản lý tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ
Tài chính năm 2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành
Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội
chuyển đến

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Văn
phòng Chính phủ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

3.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó
khăn, có khó khăn đặc thù

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy
ban dân tộc

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

4.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền
núi

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy
ban dân tộc

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

5.

Quyết định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Quyết định sửa
đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

7.

Quyết định sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm Đội
Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị
xã tại Thành phố Hà Nội

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

8.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về xác định khu vực cấm,
địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

9.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các dân tộc Việt Nam

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy
ban dân tộc

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

10.

Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

11.

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy ban Dân tộc

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

12.

 Quyết định sửa đổi,bổ sung
Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban
hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình
135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016 – 2020

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ủy
ban Dân tộc

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

13.

Quyết
định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg
của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh
nghiệp công nghệ cao

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Khoa học và công nghệ

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

14.

Quyết
định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015
của Thủ tướng Chính phủ về
tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

15.

Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động
tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

16.

Quyết
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người
dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã
thẩm định

17.

Quyết định
thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Quốc phòng

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ
PLDSKT, Cục KTVB

 

18.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho
ngoại quan

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ
PLDSKT, Cục KTVB

Đã thẩm định

19.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi, tổng
hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Ngoại giao

Vụ
HTQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã
thẩm định

20.

Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định
chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ
họp thứ 10

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tư pháp

Vụ
CVĐCXDPL

Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Cục
KTVB

 

IV. DANH MỤC
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH

STT

TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, GÓP Ý

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

GHI CHÚ

.

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Nghị định quy định chi tiết Luật
Thư viện

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Căn cước công dân

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Công an

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

4.

Nghị định quy định về đối thoại
thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với
thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (khoản 4 Điều 10 và khoản 8 Điều
26)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Vụ TCCB

 

5.

Nghị định quy định về chính sách
đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện (khoản 5 Điều 22; khoản
3 Điều 23

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Vụ PBGDPL, Vụ TCCB

 

6.

Nghị định quy định thực hiện thí
điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng (điểm c, d
khoản 2 Điều 10)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Nội vụ

Vụ
PLHSHC

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLDSKT, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

7.

Nghị định về tổ chức quản lý và
hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (khoản 5 Điều 217)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

8.

Nghị định quy định về dự án quan
trọng quốc gia (Điều 34)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

9.

Nghị định quy định cơ chế quản
lý tài chính đầu tư theo phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 60, khoản
3 Điều 67, khoản 3 Điều 69, khoản 4 Điều 78, khoản 5 Điều 82)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

10.

Nghị định về quản lý dự án đầu
tư xây dựng (khoản 8 Điều 1; khoản 10 Điều 1; khoản 13 Điều 1; khoản 14 Điều
1; khoản 15 Điều 1; khoản 19 Điều 1; khoản 23 Điều 1; khoản 30 Điều 1; khoản
36 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 53 Điều 1; khoản 60 Điều 1; điểm a, b, c,
e, g khoản 3 Điều 3)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

11.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo
trì công trình xây dựng (khoản 3 Điều 1; khoản 15 Điều 1; khoản 43 Điều 1;
khoản 44 Điều 1; khoản 45 Điều 1; khoản 47 Điều 1; khoản 63 Điều 1)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

12.

Nghị định quản lý đầu tư phát
triển đô thị

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

13.

Nghị định về quản lý vật liệu
xây dựng (khoản 40 Điều 1)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

14.

Nghị định về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng (khoản 51 Điều 1; điểm c khoản 3 Điều 3)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

15.

Nghị định
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (khoản
8 Điều 7, khoản 4 Điều 9, khoản 2 Điều 11, Điều 15, Điều 16, khoản 2 Điều 18,
Điều 20, Điều 23, Điều 26, Điều 29, Điều 32, Điều 33, Điều 35, Điều 38, Điều
41, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 47, Điều 48)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

16.

Nghị định
quy định về giám sát và đánh giá đầu tư (Điều 70)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

17.

Nghị định
quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (khoản
3 Điều 75 – có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài nguyên và Môi trường

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

18.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (khoản 1 Điều
75)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

19.

Nghị định
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
(khoản 5 Điều 10, khoản 4 Điều 65, khoản 4 Điều 88, khoản 4 Điều 103, khoản 3
Điều 104, khoản 4 Điều 116, (khoản 4 Điều 195, khoản 5 Điều 215)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

20.

Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
(khoản 6 Điều 26, khoản 5 Điều 30, khoản 3 Điều 33, khoản 6 Điều 45, khoản
4 Điều 206, khoản 9 Điều 208, khoản 2 Điều 212, khoản 4 Điều 213, khoản 2 Điều
216, khoản 4 Điều 217)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

21.

Nghị định
về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (khoản 5 Điều 109, khoản 2 Điều
110)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục QLXLVPHC&TDTHPL

 

22.

Nghị định
quy định về mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và quản lý, sử dụng chi phí
hòa giải, đối thoại tại Tòa án (khoản 3 Điều 9)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

23.

Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (khoản 3 Điều 33,
khoản 4 Điều 44 của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 3 Điều 1,
khoản 15 Điều 1, khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng chống thiên tai và Luật đê điều)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

24.

Nghị định
về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (khoản 5 Điều 10
Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Phòng chống thiên tai, Luật đê điều)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

25.

Nghị định
quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự
nghiệp và tổ chức khác (khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài chính

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

26.

Nghị định
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư (khoản 4 Điều 4, khoản 5 Điều 6, khoản 5 Điều 11,
khoản 7 Điều 27, khoản 3 Điều 47, khoản 7 Điều 52, khoản 3 Điều 61, khoản 5
Điều 98, khoản 8 Điều 101)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

27.

Nghị định
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo
phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư (khoản 6 Điều 28, khoản 3
Điều 36, khoản 4 Điều 42, khoản 6 Điều 48)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

28.

Nghị định quy định chi tiết điểm
đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công
tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy
phép xây dựng

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Xây dựng

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Cục KTVB

Đã thẩm định

29.

Nghị định quy định về đầu tư ra
nước ngoài (khoản 9 Điều 57, khoản 5 Điều 61)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

30.

Nghị định
quy định về xúc tiến đầu tư (Điều 74)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ
PLQT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ
PLDSKT, Cục KTVB

 

31.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tư pháp

Vụ
CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

32.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tư pháp

Vụ
CVĐCXDPL

Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, Cục KTVB

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1.

Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ ban
hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang
thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai (khoản 4 Điều 1)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

2.

Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ quy
định nội dung bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với
việc xây dựng cầu qua sông có đê (khoản 4 Điều 2)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ
PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB, Cục KHTC

 

3.

Quyết định
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi
ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg về dự báo, cảnh báo và
truyền tin thiên tai (khoản 3 Điều 18, khoản 5 Điều 24 Luật Phòng, chống
thiên tai năm 2013 và khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Tài nguyên và Môi trường

 

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

4.

Quyết định
của Thủ tướng Chính phủ quy
định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng (Điều
8)

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Xây dựng

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính
phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ vốn đầu tư
công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Bộ
Kế hoạch và Đầu tư

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

Đã thẩm định

6.

Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Lãnh
đạo Bộ phụ trách đơn vị chủ trì thẩm định

Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam

Vụ PLDSKT

Vụ CVĐCXDPL, Vụ PLHSHC, Vụ PLQT,
Cục KTVB

 

 

 

RELATED ARTICLES: