Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày cập nhật: 31/08/2020 lúc 8:44:13

BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2472/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌCPHỔ THÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm
non năm 2020, được sửa đổi tại Quyết định số 2015/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 675/KH-BGDĐT ngày 25/8/2020 về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh phân công một số đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (đợt 2) tại một số sở giáo dục và đào tạo tại Quyết định số 2438/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng
8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách đơn vị và số lượng
cán bộ, giảng viên kèm theo).

Điều 2.Các trường có tên trong
danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

– Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

– Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi;

– Đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ kiểm tra thi (được đánh giá đạt yêu cầu). Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tập huấn và kiểm tra phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội.

– Người được cử làm trưởng đoàn là Lãnh đạo trường.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ GDĐT.

b) Thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 3:Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi của sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia;
– Thanh tra Chính phủ;
– UBND các tỉnh nêu tại Điều 1;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH

PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 2472/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo)

I. Danh sách cơ sở giáo dục đại học thôi không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

STT

Cơ sở giáo dục đại học

Sở giáo dục và đào tạo

1

Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế

Quảng Trị

II. Danh sách cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh phân công tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2)

STT

Tên CSGD ĐH

Sở GDĐT

Số lượng

In sao

Coi thi

Chấm thi

Tổng số

Chính thức

Dự phòng

1

Học viện Quân y

Quảng Nam1

0

50

0

0

50

Trường ĐH Quảng Nam

1

24

10

0

35

2

Trường ĐH Tài chính – Kế toán

Quảng Ngãi

1

6

2

0

9

3

Đại học Huế

Quảng Trị

0

3

2

1

6

Tổng số

2

83

14

1

100

——————-

1 Học viện Quân y cử cán bộ làm Trưởng
đoàn kiểm tra công tác coi thi; Trường ĐH Quảng Nam cử cán bộ làm Phó trưởng
đoàn trong số cán bộ, giảng viên điều động chính thức.

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÔNG TY LUẬT WINCO, WINLAW, WINCOLAW

RELATED ARTICLES: