subvisual

Mua Bán và Sáp nhập

Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này:

  • Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;
  • Thành lập quỹ đầu tư/ công ty (bao gồm cả về mặt pháp lý và quy chế của việc thành lập quỹ, cơ cấu quỹ, tăng vốn);
  • Đầu tư vốn (bao gồm cả việc đàm phán, chuẩn bị hợp đồng góp vốn, thoả thuận về các giấy tờ có giá chuyển đổi, thỏa thuận cổ đông và các tài liệu đầu tư khác);
  • Quản lý danh mục, đầu tư vốn bổ sung, kế hoạch thưởng nhân viên và quản lý, tái cơ cấu vốn, tái cung cấp vốn, sáp nhập và tái cơ cấu;
  • Bán một phần tài sản, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

——