subvisual

Kiểu dáng

Nhân lực

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ quá trình lập bản vẽ, chụp hình sản phẩm, nộp đơn, cấp bằng, duy trì hiệu lực, đến thực thi quyền.

Dịch vụ 

  • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp (bao gồm việc lập bản vẽ, chụp hình, nộp đơn đề nghị đăng ký kiểu dáng công nghiệp);
  • Xây dựng chiến lược bảo hộ (gồm việc tư vấn và hỗ trợ thiết lập các chương trình/chiến lược bảo hộ sáng chế);
  • Lixăng sáng chế ;
  • Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp (gồm xử lý xâm phạm, phản đối việc cấp bằng, khởi kiện liên quan tới tranh chấp quyền, và các giải pháp giải quyết tranh chấp quyền).

——