subvisual

Thuế, Tài Chính Và Ngân Hàng

Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thuế.
  • Tư vấn pháp luật cho khách hàng khi xác lập và triển khai các giao dịch như cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, các biện pháp bảo đảm khác, xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, cho thuê tài chính…
  • Đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng cho thuê tài chính,…
  • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuế, tài chính và ngân hàng.
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch tài chính và các tranh chấp liên quan đến thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh.

——