subvisual

Nhãn hiệu hàng hóa

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

      1. Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;

  1. Mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài (không phải tiếng Anh), phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó sang tiếng Anh;
  2. Danh mục hàng hoá/dịch vụ sử dụng Nhãn hiệu và nếu có thể, (các) nhóm hàng hoá/dịch vụ của các hàng hoá/dịch vụ tương ứng theo bảng phân loại quốc tế (nếu biết);
  3. Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn đã nộp ở nước ngoài nếu xin hưởng quyền ưu tiên.

  TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

  1. Giấy uỷ quyền có xác nhận công chứng từ người nộp đơn (như mẫu đính kèm); (Bản sao Giấy uỷ quyền có thể được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu, nhưng bản gốc phải được nộp trong vòng một tháng ngày kể từ ngày nộp đơn.
  2. 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 15mm x 15mm và không quá 80mm x 80mm);
  3. Bản sao có xác nhận tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên và bản dịch tiếng Anh của tài liệu đó (nếu xin hưởng quyền ưu tiên).

THÔNG TIN CHUNG

  1. Một đơn đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam có thể dùng để đăng ký cho một Nhãn hiệu với một hoặc nhiều nhóm hàng hoá/dịch vụ khác nhau;
  2. Thời gian từ khi nộp đơn đăng ký Nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu theo quy định là 08-10 tháng. Tuy nhiên, do số lượng đơn lớn tại Cơ quan Đăng ký nhãn hiệu Cam-pu-chia, thời hạn này thường kéo dài hơn.
  3. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu  tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Giấy chứng nhận Nhãn hiệu  có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm.
  4. Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày cấp văn bằng, chủ sở hữu nhãn hiệu  phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia, hoặc “Bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu không được sử dụng tại Cam-pu-chia cho Cục nhãn hiệu  Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu  không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu  sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.

HƯỚNG DẪN VIỆC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI CAM-PU-CHIA

TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

1.Bản gốc Giấy uỷ quyền có xác nhận công chứng từ chủ sở hữu nhãn hiệu; ( word File ) ( pdf file )

2.Bản sao (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

THÔNG TIN CHUNG

Theo quy định về nhãn hiệu tại Cam-pu chia, trước khi tiến hành gia hạn (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, sau năm thứ 5 hoặc trong năm thứ 6 của Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng Nhãn hiệu”) đã được chứng thực nếu Nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia hoặc một “Bản tuyên thệ về việc không sử dụng Nhãn hiệu” nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng tại Cam-pu-chia. Nếu công việc nêu trên đã được tiến hành, chủ sở hữu Nhãn hiệu chỉ cần cung cấp bản sao của (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và 15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu hoặc nhãn hiệu hình);

Trong trường hợp Bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu chưa được chứng thực, chủ Nhãn hiệu cần phải cung cấp bản gốc (các) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Bản tuyên thệ để được chứng thực và phải nộp lệ phí nộp muộn Bản tuyên thệ và sau đó Giấy chứng nhận mới được gia hạn;

Nếu không nộp Bản tuyên thệ về việc sử dụng/không sử dụng Nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị huỷ bỏ theo yêu cầu của một bên thứ ba.