subvisual

Giấy ủy quyền (Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar)

1. Bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt nam

2. Đăng ký Nhãn hiệu, Bảo hộ bằng sáng chế ở Lào, Campuchia và Myanmar