subvisual

Gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Nhãn hiệu

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

– Để được gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (VBBH), trong vòng 06 tháng tính đến ngày VBBH hết hiệu lực chủ VBBH phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

– Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH gồm:

 1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);
 2. Bản gốc VBBH (trường hợp Chủ văn bằng yêu cầu ghi nhận việc gia hạn trực tiếp vào văn bằng gốc);
 3. Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )

Lưu ý: Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc không cần phải hợp pháp hóa lãnh sự (phải có tài thời điểm nộp đơn).

 1. Phí/lệ phí theo quy định.

 Kiểu dáng công nghiệp

– Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

– Để được gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ (VBBH), trong vòng 06 tháng tính đến ngày VBBH hết hiệu lực chủ VBBH phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

– Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH gồm:

 1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);
 2. Bản gốc VBBH (trường hợp Chủ văn bằng yêu cầu ghi nhận việc gia hạn trực tiếp vào văn bằng gốc);
 3. Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )

Lưu ý: Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc không cần phải hợp pháp hóa lãnh sự (phải có tài thời điểm nộp đơn).

 1. Phí/lệ phí theo quy định.

 Bằng độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích 

– Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

– Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

– Để được duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ (VBBH), trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ VBBH phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực, Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm 10% lệ phí duy trì hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.

– Hồ sơ yêu cầu duy trì hiệu lực gồm:

 1. Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN);
 2. Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện); (pdf file ) ( word.doc )
 3. Phí/lệ phí theo quy định.