ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TỪ NGÀY 01/01/2021

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi một số điều kiện kinh doanh bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, cụ thể như sau:

dieu kien kinh doanh bat dong san wincolaw

Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 có quy định:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này“.

Quy định của Luật Đầu tư 2020 đã bỏ đi điều kiện “có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng”. Các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên), không cần phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định như quy định cũ của Luật Kinh doanh Bất động sản.

quy dinh cua luat dau tu 2020 wincolaw

Ngoài ra, quy định về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cũng được sửa đổi trong Luật Đầu tư 2020. Điều 50 Luật Đầu tư 2020 có quy định như sau:

  1. “Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
  2. Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:
  3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư;
  4. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.”….

RELATED ARTICLES: